Despre

Adresa : Strada 1 Decembrie 1918, Calarasi

back end cover

Cine suntem

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOMANAGEMENT SALUBRIS, Str. 1 Dec. 1918, nr.1, camera nr. 7, mun. Calarasi, jud. Calarasi, Cod 910019, tel. /fax 0242 313304 ; 0787 735 687, e-mail: ecomanagementsalubris@yahoo.com

Serviciile de salubrizare sunt parte componentă a serviciilor publice de gospodărie comunală a Judetului Calarasi si au ca obiectiv principal protecţia sănătăţii oamenilor şi a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor urbane.
 

 

 

I - Prezentare generala

                Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecomanagement Salubris din care fac parte toate UAT –urile din judetul Calarasi reprezentate de consiliile locale si consiliul judetean a fost infiintata in februarie 2009

Asociatia este inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de la grefa Judecatoriei Calarasi, conform certificatului de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial cu nr. 385/202/2009 din 18.02.2009.

ADI Ecomanagement Salubris are un capital subscris si varsat de 56.000 ron, constituit din contributia in numerar a Asociatilor, in mod egal in cuantum de 1000 ron, de catre cele 56 de UAT-uri membre.

Sursele de venit ale Asociatiei sunt:

 • Contributiile asociatilor la formarea patrimonilui initial;
 • Cotizatiile anuale ale asociatilor de la bugetele locale;
 • Dobanzi.II - Organele Asociatiei sunt:

 1.   Adunarea Generala a Asociatiei este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii Asociatilor, desemnati prin hotarare a autoritatilor deliberative ale acestora;
 2.  Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format din presedintele Asociatiei si inca 4 membri numiti de Adunarea generala;
 3.  Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de cenzor numit de Adunarea generala.III - Scopul Asociatiei:

Asociatia s-a constituit in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului, pe baza Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare.

Modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare este gestiunea delegata, care se va realiza, in baza unuia sau mai multor contracte de delegare a gestiunii atribuit(e) operatorilor.

Interesul comun ce sta la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale membre pentru imbunatatirea calitatii serviciului, in conditiile unor tarife si/sau taxe care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei respectand principiul “poluatorul plateste”, atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului inconjurator, precum si cresterea capacitatii de atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului.

IV - Obiectivele Asociatiei sunt:

 1. Sa pregateasca si sa aprobe Strategia de Dezvoltare a Serviciului;
 2. Sa imbunatateasca planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului;
 3. Sa monitorizeze derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului, inclusiv realizarea investitiei aferente Proiectului prin accesarea de fonduri europene;
 4. Sa constituie interfata pentru discutii si sa fie un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea ce priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a serviciului, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general in vederea implementarii unui management integrat al deseurilor in judetul Calarasi;
 5. Sa incheie contractele de delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre implicate care vor avea impreuna calitatea de delegatar;
 6. Sa monitorizeze executarea contractelor de delegare si sa informeze regulat membrii sai despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori, si in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale sa aplice penalitatile contractuale;
 7. Sa identifice si sa propuna orice actiuni vizand sa creasca oportunitatile de finantare ale proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului, inclusiv dezvoltarea unei strategii privind garantarea si/sau rambursarea fondurilor pentru cofinantare;
 8. Sa elaboreze si sa aprobe urmatoarele documente:
  • studiile de oportunitate pentru delegarea gestiunii acelor activitati componente ale serviciului privind colectarea deseurilor, transportul acestora si exploatarea statiilor de transfer;
  • documentatia de licitatie (inclusiv conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor) organizate in vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii privind aceste activitati;
  • caietele de sarcini si regulamentul consolidate si armonizate ale serviciului pentru fiecare arie a delegarii;
 9. Sa monitorizeze si sa controleze respectarea obligatiilor si responsabilitatilor asumate de catre operatori in cadrul contractelor de delegare;
 10. Sa aplice masurile corective mentionate in contractele de delegare aplicabile, in situatia in care operatorul nu respecta nivelul indicatorilor de eficienta si de performanta la care s-a obligat.